Sersall

Sersall amb seu central a Castelló d'Empúries, és un grup d'empreses familiars amb capital social propi, que a principis dels anys 60 va començar fent el servei de recollida de brossa domèstica.

Per poder oferir un bon servei, es necessita anys de dedicació que han aportat experiència, i que juntament amb l'organització i la mecanització, estem capacitats per poder oferir en qualsevol moment un servei adequat que s'adaptin a les necessitats de qui requereixi dels nostres serveis, tant a les administracions com els productors de residus o empreses. Actualment, la mateixa activitat s'ha diversificat en diferents serveis, i entre els sectors que es gestionen, cal destacar la recollida de Residus Sólids Urbans (RSU), la de residus industrials, selectiva i residus especials, estem autoritzats com a transportistes per l'Agència Catalana de Residus amb el codi número T-964 i com a gestors amb el codi E-1254.11. Sersall ha fet la construcció de les dues deixalleries municipals de Castelló d'Empúries, dotades d'una instal.lació adequada a les necessitats que requereix el servei. Així també gestionem la mini-deixalleria de Navata d'entre d'altres.

Des del Novembre de 1999 som membres de la UTE d'Envasos de Girona, que gestiona la planta de triatge situada a Celrà. Així mateix, des del Febrer del 2000, fem el servei de recollida selectiva d'envasos, paper i cartró, i des del 2010 també la fracció de vidre de tots el municipis de l'Alt Empordà adscrits al Consell Comarcal. Som responsables de la planta de transvassament d'envasos de tota la comarca de l'Alt Empordà i gestionem el paper i cartró que recollit a tota la comarca. També triturem la fusta i fem la gestió integral de qualsevol tipus de residus per a qualsevol indústria o municipi.

POLITICA DE GESTIÓ INTEGRADA

SERSALL es compromet, liderada per la seva Gerència, a la implementació, manteniment i millora del Sistema de Gestió Integrat, basat en una gestió i prestació de serveis orientada al anàlisis dels riscos del seus processos, a la identificació de les oportunitats de millora, a que satisfacin els requisits dels clients i les parts interessades, tot tenint en compte un control operacional suficient, una anàlisi i avaluació dels resultats d’acompliment del sistema de gestió, un ambient de treball intern adequat, evitant i controlant els perills laborals, i promovent actuacions a favor de la protecció del medi ambient. 

Aquesta Política del Sistema de Gestió és i ha de ser seguida i mantinguda amb el compromís de tota la Organització des del lideratge de Gerència fins la arrelar dins tot l’equip humà de l’organització de SERSALL, per assolir un nivell de conscienciació i motivació envers l’estratègia definida i assumint les responsabilitat, valors i objectius perseguits. 

SERSALL es una empresa dedicada a la recollida, gestió i transport de residus de diversa catalogació, configurant un conjunt d’activitats relacionades amb el camp dels serveis a l’Administració Pública i als ciutadans. I en aquest sentit, el seu compromís es:

 • L’aportació adequada de recursos tècnics i humans necessaris i adients per planificar, executar i complir fidelment amb els serveis de recollida, neteja i gestió basats en els compromisos i requisits adquirits amb totes les parts interessades i amb el propi Sistema de Gestió Integrat. 
 • Disposar del coneixement del tipus, magnitud i impactes ambientals de les seves activitats i serveis, per tal de planificar-ne la seva realització en qualitat i sostenibilitat.
 • Promoure la Millora Continua en tots els processos del Sistema de Gestió Integrat, en els seus serveis i en la capacitació del personal.
 • Comunicar i promoure la presa de consciencia d’una gestió interna eficaç i de conformitat amb els requisits dels serveis i del Sistema de Gestió. 
 • Comprometre i comprometre’s, tot dirigint i donant suport als treballadors i proveïdors externs amb el fi de que puguin contribuir en l’eficàcia del Sistema de Gestió. 
 • Mantenir un enfocament continuat en l’augment de la Satisfacció del Client i de les parts interessades.  
 • Crear un entorn de treball per a tots els treballadors que fomenti un compromís amb la Qualitat, amb la preservació del  Medi Ambient, la Seguretat i Salut Laboral, el treball en Equip i la confiança i respecte mutus. 
 • A no prestar serveis que incompleixin la legalitat vigent, i un compromís de compliment de la legislació i reglamentació en matèria de Medi Ambient, així com en matèria de Seguretat i Salut Laboral aplicables a la organització. 
 • Mantenir un compromís per la protecció del medi ambient incloent la prevenció de la contaminació del mateix, l’ús sostenible de recursos i la protecció de l’ecosistema.
 • Disposar aquesta Política com a marc de referència per l’establiment dels objectius de millora de la pròpia organització tant en qualitat com en medi ambient.
 • Enfocar la seva direcció estratègica cap al compliment d’aquests compromisos, mitjançant l’establiment d’objectius de millora.

I amb la finalitat de que aquesta Política de la Organització sigui un document clau dins del Sistema de Gestió Integrat, s’ha establert un mètode de comunicació interna, revisió, manteniment, actualització i millora de la mateixa, així com la definició i creació de varis canals de difusió per poder fer-la pública a totes les parts interessades.